Palawan Xian`S Salawang, Western Union Branch Office