Raquel Xian`S Inc Tiaong, Western Union Branch Office